BycMoze

12 tekstów – auto­rem jest Byc­Mo­ze.

Jes­teś wyjątko­wy. Jes­teś niepow­tarzal­ny. Jes­teś niesa­mowi­ty. W całej ga­lak­ty­ce nie ma dru­giej ta­kie oso­by jak Ty. Przeżyj swo­je życie tak jak Ty chcesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lipca 2012, 00:36

Sztuką jest po­zos­tać taką samą is­totą w sto­sun­ku do ko­goś in­ne­go, przed i po je­go zmianie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 czerwca 2012, 22:55

Nie da się zmienić świata. Je­dynym wyjściem jest go zniszcze­nie i od­bu­dowa­nie na no­wo bez żad­nych wiar. 

myśl • 26 czerwca 2012, 21:48

Spa­dam w dół. Cze­kam na ko­goś kto mnie powstrzyma. 

myśl • 24 czerwca 2012, 20:23

Nie lu­bisz jak myślisz, że oso­ba jest "lep­sza", a tak na prawdę niczym się nie różni od innych... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 maja 2012, 22:01

Nie pot­rze­ba widzieć nieba aby żyć swoim życiem... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 maja 2012, 14:41

Je­dyną rzeczą, która nas blo­kuje przed zro­bieniem cze­goś nienor­malne­go jest wyobraźnia... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 kwietnia 2012, 13:17

Dlacze­go ludzie za­rabiają na Bo­gu? Dla­tego, że ja­kiś ge­niusz 2000 lat te­mu wy­myślił wspa­niały sposób na za­rabianie pieniędzy nic nie ro­biąc... Je­go ge­niusz był tak wiel­ki, że to trwa to dziś... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2012, 14:20

Dlacze­go strach przed od­rzu­ceniem jest cza­sami sil­niej­szy od miłości? Wo­limy być sa­mot­ni do końca życia niż zaryzykować? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 kwietnia 2012, 19:31

To, że oso­ba w świecie "real­nym" zacho­wuje się jak idiota nie znaczy, że to jest jej "praw­dzi­we ja", a więc nie mów o kimś cze­goś jeżeli nie jes­teś pe­wien że tak jest...

PS.Nic na tym świecie nie jest pewne. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 kwietnia 2012, 14:01
Zeszyty
  • ... – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BycMoze

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność